W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich, zapraszamy Wykonawców do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, znajdujące się w załącznikach.

Oferty należy składać na załączonym formularzu do dnia 07.07.2023 r. do godz. 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: administracja@przyjazna.net  w postaci skanu podpisanej oferty. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna zostać zeskanowana do jednego pliku w formacie PDF.

Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail.