INFORMACJA DLA PACJENTÓW O SPOSOBIE REALIZACJI TELEPORADY W PRZYCHODNI PRZYJAZNA*

1.     Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość.

2.     Teleporady w Przychodni udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz – Pacjent) systemu łączności telefonicznej.

3.     Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z Pacjentem przez pracownika Przychodni podczas rejestracji Pacjenta do lekarza.

4.     Pacjent podaje numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie i określonej godzinie, w celu wykonania świadczenia.

5.     W sytuacji, gdy brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym lekarz wykona co najmniej

3 próby kontaktu z Pacjentem, w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut w celu udzielenia teleporady.

6.     W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady

lekarz poinformuje o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie, ustalając z Pacjentem lub jego

opiekunem ustawowym, termin wizyty.

7.     Przed udzieleniem teleporady lekarz udzielający świadczenia potwierdza tożsamość Pacjenta.

8.     Teleporada jest przeprowadzana w warunkach gwarantujących poufność.

9.     Pacjent na prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem.

10.   Standard organizacyjny teleporady udzielanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zakłada także świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem:

– w przypadku gdy Pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem:

— sytuacji, w których lekarz, pielęgniarka lub położna mogą, bez badania Pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

— związanych z wydaniem zaświadczenia,

– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania Pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.10.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad Pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.