Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Przyjazna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przyjazna 13, tel. 52 360 34 40 i 41.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz w celu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (w tym  prowadzenia dokumentacji medycznej).
  3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  4. Podanie danych Pacjenta w celu określonym w ust. 2. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.
  5. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej określa art. 29.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Pacjenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  7. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, a w szczególności: osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub do informacji o jego stanie zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Powiatowym Inspektoratom Sanitarnym oraz Wojewódzkim Stacjom Sanitarno – Epidemiologicznym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, laboratorium medycznym, innym podmiotom i organom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  9. W przypadku uznania, że prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały naruszone, można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Karolina Dylewicz-Świerczyńska, ul. Przyjazna 13, 85-858 Bydgoszcz, tel. 52 360 34 62, mail: inspektor@przyjazna.net

 

Bydgoszcz, 1 marca 2019 r.