Reklamacje klientów przyjmowane są przez wszystkie Rejestracje w formie pisemnej lub na skrzynkę mailową (adres: reklamacje@przyjazna.net)

Przyjęte reklamacje rozpatrywane są przez Dyrektora pod kątem:

  • sprawdzenia pod względem formalnym,
  • ustalenia terminu odpowiedzi,
  • ustalenia sposobu jej załatwienia,
  • przygotowania odpowiedzi na reklamacje klienta.

Pismo do klienta w odpowiedzi na przyjętą reklamację jest podpisywane przez Dyrektora. W przypadku korespondencji mailowej odpowiedzi autoryzowane są przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

Każdy pracownik, któremu klient przekazuje ustne zgłoszenie reklamacyjne jest zobowiązany do przekazania klientowi informacji o konieczności pisemnego złożenia reklamacji w siedzibie organizacji.

 

Ponadto skargi można składać w Narodowym Funduszu Zdrowia

Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, pok. 40.1, tel. 52 32-52-959, fax: 737
email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

 

oraz

Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Młynarska 46
01 – 171 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz. 9:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku

 

także

można złożyć zawiadomienie / wniosek / skargę / na lekarza o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego

1. listownie na adres:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej