RODO - informacja dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1.   Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Przychodnia Przyjazna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przyjazna 13, tel. 52 360 34 40.

2.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia i w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta (w tym prowadzenia

      dokumentacji medycznej).

3.   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4.   Pacjent ma obowiązek podania danych osobowych do dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 25.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

      Pacjenta.

5.   Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej określa art. 29.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

      Pacjenta.

6.   Pacjenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.

7.   Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub

      realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8.   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania osobistych preferencji, zachowań

      i postaw oraz profilowaniu.

9.   W przypadku uznania, że prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały naruszone, można wnieść skargę do organu

      nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

      Karolina Dylewicz-Świerczyńska                                               

      ul. Przyjazna 13, 85-858 Bydgoszcz,                                                                                                     

      mail: inspektor@przyjazna.net