Aktualności

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ŚCOPO)

11.10.2018 09:36


Zapraszamy pacjentów z chorobą otępienną i ich opiekunów do uczestniczenia w projekcie Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej (ŚCOPO).

Projekt realizowany jest w ramach konkursu na makroinowacje (4.1 POWER).

Liderem projektu jest Pallmed Sp. z o.o., ul. Roentgena 3, Bydgoszcz.

Program będzie trwał do 31.12.2019 r.

W ramach projektu będzie wsparcie medyczne, socjalne, terapeutyczne, aktywizacja społeczna, wsparcie duchowe oraz wsparcie teleopiekuńcze.

 

Wsparcie medyczne dla pacjenta i jego opiekuna obejmuje:

•        skoordynowaną opiekę medyczną lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów (psychiatra, neurolog).

•        świadczenia te będą udzielane w domu pacjenta lub placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

•        osoby korzystające ze świadczeń środowiskowej opieki psychiatrycznej (np. Zespołów Leczenia Środowiskowego) nie mogą być objęte

         oddziaływaniami Projektowymi.

 

Wsparcie socjalne dla pacjenta obejmuje:

•        pomoc ze strony pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Wsparcie terapeutyczne:

•        będzie udzielane przez fizjoterapeutów, psychologów i terapeutów zajęciowych zarówno chorym jak i ich opiekunom w miejscu zamieszkania

          pacjenta.

 

Aktywizacja społeczna obejmuje:

•        zajęcia aktywizujące organizowane przez ośrodki kultury, mające na celu zwiększenie udziału chorych i ich opiekunów w życiu społecznym

         oraz zmniejszenie izolacji.

 

Wsparcie duchowe:

•        przez osoby duchowne w miejscu zamieszkania chorego.

 

Wsparcie teleopiekuńcze:

•        opiekunowie będą mieli możliwość skorzystania z nowoczesnego systemu komunikacji z centrum ŚCOPO za pomocą stworzonych ramach

          Projektu narzędzi teleopiekuńczych

•        zostanie nim objętych 100 osób (70 osób z Bydgoszczy i 30 z powiatu sępoleńskiego). Każda z nich zostanie wyposażona w tablet z

                 dostępem do Internetu i przeszkolona w zakresie narzędzi teleopiekuńczych.

 

Warunki zgłoszenia do projektu

•        Choroba otępienna członka rodziny,

•        Równoczesny udział w projekcie chorego i jego opiekuna,

•        Zamieszkanie w Bydgoszczy lub na terenie powiatu sępoleńskiego,

•        Niekorzystanie z innych form środowiskowej opieki psychiatrycznej, ( np. Zespołów Leczenia Środowiskowego).

 

Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie zgłoszenia do Projektu:

a)  formularz zgłoszeniowy dla pacjenta,

b)  formularz zgłoszeniowy dla opiekuna,

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – składany zarówno przez chorego jak i jego opiekuna.

 

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/ka przedkłada:

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia,

 

b) aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę choroby otępiennej i określające fazę choroby.

 

Wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę ubezwłasnowolnioną:

- formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

 

Wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę nieubezwłasnowolnioną:

a) wyrażenie zgody przez opiekuna osoby chorej, posiadającego upoważnienie notarialne do podejmowania decyzji dotyczących leczenia i postępowania medycznego,

b) złożenie przez opiekuna osoby chorej adnotacji na formularzu zgłoszeniowym informującej, iż chory nie potrafi się podpisać. Sytuacja ta będzie weryfikowana w drugim etapie rekrutacji przez personel ŚCOPO dokonujący oceny adekwatności zgłoszenia,

c) złożenie oświadczenia poprzez tuszowe odciśnięcie palca na dokumencie w obecności opiekuna i personelu ŚCOPO. Przy odcisku palca opiekun wpisuje imię i nazwisko chorego i umieszcza swój podpis. Złożenie takiego oświadczenia następuje w warunkach umożliwiających kandydatowi skupienie i pełne zapoznanie się z treścią składanych oświadczeń.

 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej projektu

http://domsueryder.org.pl/projekty/realizowane-projekty/rekrutacja/

 

Formularze (zarówno dla chorego jak i opiekuna) można składać osobiście w biurze projektu (ul.Roentgena 3, Bydgoszcz) od poniedziałku do piątku.

 

Formularze można przesłać pocztą na adres ul.Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz z dopiskiem: Rekrutacja ŚCOPO”.